Regulamin biegu „Bieg na powitanie lata”


REGULAMIN BIEGU NA POWITANIE LATA 2018

I.CEL IMPREZY
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
- propagowanie zdrowego trybu życia
- promocja miasta Luboń oraz Lasku Majoskiego jako miejsca rozrywki i wypoczynku

II.ORGANIZATORZY
- Stowarzyszenie „Luboński Klub Biegacza”

III. TRASY BIEGÓW, DYSTANSE
Bieg Na Powitanie Lata 2018 – 9 km
Trasa biegu przebiega po terenach nadwarciańskich oraz w Lasku Majońskim. Start – STADION MIEJSKI W LUBONIU Adres: ul. Rzeczna 2 62-030 Luboń- tereny nadwarciańskie- Lasek Majoński- niespodzianka - stadion Miejski -meta

IV. TERMIN, PROGRAM SZCZEGÓŁOWYv
10 czerwca 2018 roku – niedziela
07.00 - otwarcie biura zawodów – stadion miejski w Luboniu, ul. Rzeczna 2
- zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych
v 08.30 - zamknięcie listy startowej Biegu Na Powitanie Lata
09.00 - start Biegu Na Powitanie Lata
11.15 -- 11.30 - dekoracja zwycięzców Biegu Na Powitanie Lata

V. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Kontakt: tel. 796565858, e-mail: lubonskiklubbiegacza@wp.pl
Zgłoszenia:
- internetowo pod adresem www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/lubon-biega
Za kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się dzień w którym opłata startowa wpłynie na konto Organizatora.
Limit zawodników w biegu głównym i marszu NW -200 opłaconych zgłoszeń

VI.KATEGORIE I NAGRODY :
- kat. generalna kobiet i mężczyzn
– kat. mężczyzn: M16, M30, M40, M50+,
– kat. kobiet: K16, K30, K40, K50+,
- kat. generalna Nordic Walking - kobiet i mężczyzn
-
Każdy zawodnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal biegu.
Kat. gen. - kobiety i mężczyźni – I-III miejsce – puchary, upominki rzeczowe
Kat. wiekowe – I miejsca - dyplomy;
Kat. Nordic Walking - dyplomy.

VII. UCZESTNICTWO
- do startu w Biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy ur. w 2002 roku i starsi;
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo;
- pełnoletni uczestnicy biegu biorą udział na własną odpowiedzialność;
- zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;
- wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i zdolny do udziału w zawodach;
- każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania;

VIII. OPŁATY STARTOWE - SPRAWY FINANSOWE
Opłata startowa:
- przelew – termin do 31.05.18 – 40 zł; .
- w biurze zawodów - 45zł.
Numer konta bankowego 90 1140 2004 0000 3502 7661 7957,
Luboński Klub Biegacza, 62-030 Luboń ul.Sikorskiego 33/15.
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz adres e-mail użyty podczas rejestracji. Na przelew oczekujemy 3 dni robocze, po tym czasie osoby nieopłacone mogą zostać usunięte z listy zgłoszonych osób zgłoszonycyh W przypadku wpłaty za kilka osób należy podać imiona i nazwiska zawodników.

IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
- Bieg Na Powitanie Lata z elektronicznym pomiarem czasu organizowaną przez firmę Maratończyk Pomiar Czasu www.maratonczykpomiarczasu.pl;
- Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów mocowanych do buta zwrotnych na mecie;
- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;
- organizator informuje, że regulamin może ulec zmianie, jak również że o treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez organizatora na stronie głównej Biegu Na Powitanie Lata wiadomości o zmianie regulaminu.